Ефекти от 6-месечни вибрационни тренировки за цяло тяло върху костната плътност на бедрото и силата на мускулите и ортостатичен контрол при жени в менопауза – пилотно проучване на случаен принцип

Ефекти от 6-месечни вибрационни тренировки за цяло тяло върху костната плътност на бедрото и силата на мускулите и ортостатичен контрол при жени в менопауза – пилотно проучване на случаен принцип

Verschueren SM, Roelants M, Delecluse C, Swinnen S, Vanderschueren D, Boonen S. Laboratory of Motor Control, Department of Kinesiology, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium.

Високо честотното механично напрежение изглежда, че стимулира якостта на костите у животните. В това проучване на случаен принцип премерихме плътността на костния мозък на бедрената кост /ПКМ/ у жени в менопауза след като те бяха провеждали 24 седмици вибрационна програма за цялото тяло (WBV). Вибрационните тренировки значително бяха увеличили ПКМ на бедрената кост. Тези резултати дават основание да се направи извода, че вибрационната тренировка е полезна в превенцията на остеопорозата.

ВЪВЕДЕНИЕ

Доказано е, че високочестотните механични напрягания стимулират костната плътност у различни животни. Все пак, обаче, ефектите от вибрационните упражнения върху човешкия скелет са били рядко предмет на научни изследвания. Това важи особено много за жени в менопауза, които са най-много застрашени от развитието на остеопороза и за които липсват данни дали вбрационните натоварвания са безопасни и ефикасни. Целта на това изследване на случаен принцип беше да се изучат ефектите от високочестотни натоврвания посредством вибрационни упражнения за цялото тяло (ВУЦТ) въху мускулно -скелетната система на жени в менопауза.

УЧАСТНИЦИ И МЕТОДИКИ

Седемдесет доброволци (възраст – 58-74 години) бяха подбрани на случаен принцип за участие в група за вибрационни тренировки (ВУЦТ – 25 души), в група за силови тренировки (СТ – 22 души) и контролна група (КГ – 23 души). Групата за ВУЦТ и групата за силови тренировки тренирали три пъти седмично в продължение на 24 седмици. Групата за ВУТЦ изпълнявала статични и динамични упражнения и динамични колянно-екстензивни упражнения на вибрационна платформа (35-40 Hz, 2.28-5.09g), която механично натоварвала костта и предизвиквала ответни мускулни контракции. Групата за силови тренировки упражнявала коленните екстензори чрез динамични упражнения за свиване и разтягане на краката, като увеличавали съпротивлението от ниско (20 RM) на високо (8 RM). Контролната група не участвала в никакви тренировки. Костната плътност на бедрената кост била измерена посредством DXA в началото и след 6-месечен период. Изометричната и динамичната сила били измерени посредством моторен динамометър. Резултатите били анализирани по метода на повтарящите се мерки ANOVA.

РЕЗУЛТАТИ

Не се установили никакви странични ефекти, свързани с вибрацията. Вибрационните тренировки подобрили изометричната и динамичната мускулна сила (+15% и + 16%, съответно; p < 0.01) и също така значително повишили костната плътност на бедрената кост (+0.93%, p < 0.05). При жените, трениращи в групата за силови тренировки, както ои в контролната група, не били наблюдавани никакви изменения в костната плътност на бедрената кост (-0.60% и -0.62%, съответно; маловажно). Серумните маркери на костния обмен не се променили в никоя от наблюдаваните групи.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Посочениет резултати дават основание да се предположи, че тренировките с ВУЦТ може да се окажат един лесен и ефективен начин да се модифицират добре известните рискови фактори от падане и фрактури при стари жени, както и да инициират по-нататъшни изследвания.

Verschueren S.M., Roelants M., Delecluse C., Swinnen S., Vanderschueren D. & Boonen S. (2004). Effect of 6-month whole body vibration training on hip density, muscle strength, and postural control in postmenopausal women: a randomized controlled pilot study. Journal of Bone and Mineral Research. 19(3). 352-359.