ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВИБРОТЕРАПЕВТИЧНИТЕ МАШИНИ ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СТАВИ В СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВИБРОТЕРАПЕВТИЧНИТЕ МАШИНИ ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СТАВИ В СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД

Настоящият документ представя анализ на резултатите от проведено проучване сред пациенти след артроскопска менисцектомия в отделението по Физикална и рехабилитационна медицина на СБАЛТОСМ-ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД, проведено между 01.03.2017г. и 30.09.2017г. Целта на проучването бе да се докаже съществува ли статистически достоверна разлика в качеството на възстановяване на пациентите, на които е приложена тренировка с машина за вибротерапия на цяло тяло за 10 мин., в сравнение с тези, на които такава тренировка не е приложена. За тази цел пациентите бяха разпределени в две групи – експериментална и контролна, от по 10 човека в група. За да бъдат групите хомогенни се приложиха следните критерии:

–           да нямат придружаващи лигаментарни увреди на колянната става;

–           да са на възраст до 40 години;

–           да не са имали предишни оперативни интервенции на колянната става;

–           да не са професионални спортисти.

Изследването протече чрез прилагане на следната програма за възстановяване след артроскопска менисцектомия:

 1. Мануална терапия – 15 мин.
 2. Степер – 5 мин.
 3. Велоергометър – 5 мин.
 4. Упражнения в отворена кинетична верига с ластик – флексия, екстензия, абдукция и аддукция в ТБС – 2 серии по 10 повторения двустранно.
 5. Упражнения с пясъчни тежести – флексия, флексия с външна ротация, абдукция, аддукция и екстензия в ТБС – 2 серии по 10 повторения с 1 кг тежест.
 6. Баланс борд – 3 серии по 3 мин.
 7. Тренировка на машина за вибротерапия на цяло тяло – 10 минути /само за експерименталната група/.

Програмата беше изпълнявана от всеки участник в изследването за около 1 час всеки ден за период от 7 дни до 10 дни.

С оглед отчитане на разликата между двете групи пациенти в края на изследването бяха извършени следните тестове:

 1. Стоеж на един крак – минути
 2. Обем на движение в колянната става
 3. Екстензия на колянна става с тежест 2,5 кг
 4. Болка по ВАС

След приключване на програмата бяха отчетени следните резултати:

–           По отношение на показателя – стоеж на един крак е налице голяма степен на достоверност (t=3,87)  за увеличаване продължителността на времето за стоене при експерименталната група ( с 4.4 s) спрямо контролната група.

–           Увеличен обем на движение в колянната става с до 10° при експерименталната група с тренировка на машина за вибротерапия на цяло тяло спрямо контролната група, като посочената степен на достоверност е t=2,37.

–           Налице е увеличен брой екстензии на колянната става с тежест 2,5 кг, показващ засилване на четириглавия бедрен мускул със степен на достоверност t=1,76

–           Благоприятно повлияване на болковия синдром при експерименталната група в следствие тренировката на машината за вибротерапия на цяло тяло, със степен на достоверност t=0,63.

В резултат на получените данни се налага изводът, че при експерименталната група от пациенти с проведена тренировка на машина за вибротерапия на цяло тяло се постигна по-изразено увеличаване на обема на движение в колянната става; засилване на четириглавия бедрен мускул и по-специално неговата медиална глава; съществено повлияване на болковия синдром. При посочената група пациенти се наблюдава и изразена стабилизация на походката и подобряване на равновесието.

Статистическата обработка на резултатите от проведеното проучване недвусмислено показват благоприятния ефект на тренировките с машини за вибротерапия на цяло тяло  при физическата и социална рехабилитация на пациентите след артроскопска менисцектомия.

 

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ ПО ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА „ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД

гр. София, ул. “Н. Габровски” № 1, тел.: (02) 862 11 33; факс: (02) 868 74 43;

е-mail: info@sportsmed.bg

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА СБАЛТОСМ-ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВИБРОТЕРАПЕВТИЧНИ МАШИНИ ПО ВРЕМЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА СЛЕД АРТРОСКОПСКА МЕНИСЦЕКТОМИЯ

Изготвил

 Началник отделение Физикална и рехабилитационна медицина:

/д-р Биляна Атанасова – Тошева/