Наблюдение върху резултатите от вибрационни упражнения за цялото тяло, целящи намаляване риска от падане и подобряване здравния статус и качество на живот у възрастни хора, настанени в старчески домове

Наблюдение върху резултатите от вибрационни упражнения за цялото тяло, целящи намаляване риска от падане и подобряване здравния статус и качество на живот у възрастни хора, настанени в старчески домове

Bruyere O, Wuidart MA, Di Palma E, Gourlay M, Ethgen O, Richy F, Reginster JY. WHO Collaborating Center for Public Health Aspects of Osteoarticular Disorders, Liege, Belgium. olivier.bruyere@ulg.ac.be

ЦЕЛ

Да се установят ефектите на вибрацията върху цялото тяло у по-възрастните хора.

МЕТОДИКА

Наблюдение върху практикуващи, подбрани на случаен принцип.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Старчески дом

УЧАСТНИЦИ

Четиридесет и двама стари хора – доброволци.

ПРОЦЕДУРИ

Шест седмични вибрационни упражнения плюс физиотерапия (ФT) (бр.=22) или само ФT (бр.=20)

ОСНОВНИ СПОСОБИ НА ПРЕЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

За оценка на походката и баланса на тялото използвахме тестовете на Tinetti (максимален резултат – 12, за походката, и16 – за баланса на тялото, 28 – максимален общ резултат), за моторния капацитет използвахме теста Timed Up & Go (TUG), а за мярка за качеството на живот, свързано със здравния статус използвахме 36 точковата къса Форма на здравно наблюдение (SF-36).

РЕЗУЛТАТИ

След 6 седмици групата, която правеше вибрационни упражнения показа подобрение от просто +/- стандартно отклонение от 2.4+/-2.3 точки по скалата за отчитане на походката при никакви промени в контролната неупражняваща се по този начин група ( P <.001). Подобрението на баланса на тялото в упражняващата се група беше 3.5+/-2.1 точки при влошаване от 0.3+/-1.2 точки в контролната неупражняваща се група (P <.001). Времето по TUG теста се намали с 11.0+/-8.6 сек. При упражняващата се група и съответно се увеличи с 2.6+/-8.8 сек. в другата група (P <.001). Упражняващата се група показа значително подобрение в основните показатели от 8 от деветте точки при анализа по SF-36 в сравнение с неупражняващата се група.

ИЗВОДИ

Внимателно подбрани умерени вибрационни упражнения за цялото тяло могат да намалят риска от падане и да подобрят качеството на живот, свързано със здравния статус на възрастните хора.

Bruyere O., Wuidart M.A., Di Palma E., Gourlay M., Ethgen O., Richy F. & Reginster J.Y. (2005). Controlled whole body vibration to decrease fall risk and improve health-related quality of life of nursing home residents. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 86(2). 303-307.