Гаранция

ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ ООД И ГАРАНЦИОННА ПРОЦЕДУРА

ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ ООД предоставя за всички вибро-терапевтични машини, закупени от него, гаранция за добрата им работа по предназначение и при спазване инструкциите на производителя за срок от 24 месеца и е валидна от датата на издаване на касовия бон и/или фактурата. Ако плащането е извършено по банков път – от датата на документа за банковия трансфер. Ако продуктът е отдаден на лизинг – от датата на получаване на продукта.

При предявяване на рекламацията Вие трябва да ни представите: валиден касов бон и/или фактура и гаранционна карта. Гаранционната Ви карта трябва да е коректно попълнена с всички необходими данни като: марка, модел, сериен номер /ако има такъв/, дата, печат, подпис и данни за търговеца или магазина. Всички тези документи трябва да са оригинали, а не копия.

Вие може да изпратите Вашата дефектирала техника в гаранционния период  безплатно само след предварителен разговор с нас и след като рекламацията Ви бъде приета за основателна. Вие ще получите точни инструкции как да бъде окомплектован и опакован продукта Ви, с кой куриер и с какво описание да го изпратите до нас и на кой наш адрес. Препоръчваме Ви да запазите оригиналната опаковка на продукта Ви,тъй като в нея най-добре ще можете да го съхраните в случай на необходимост от транспортирането му на друго място.         .

ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ ООД не носи гаранционна отговорност в следните случаи:

– Повредата е настъпила вследствие неcпазване на указанията за експлоaтация и съхранение посочени в съпровождащата документация;

– Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;

– Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;

– Опит за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или липса на гаранционна карта;

– Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.

– Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства.

– При неправилен монтаж, извършен от купувача, в несъответствие с приложените схеми гаранцията отпада.

– Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, винили, отскачащи повърхности, ремъци, лагери, въжета, макари, ленти, консумативни части, ластици и втулки с ограничен сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания.

– Стоката е увредена при транспорта.

Можете да направите Вашата рекламация устно или в писмена форма на адреса на ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ ООД, или с електронно съобщение на: office@vibrofit-bg.com , или като използвате формата за рекламации на сайта ни: www.vibrofit-bg.com .Следва да опишете подробно проблема. Винаги, когато ни изпращате имейл, моля да посочвате Вашите имена, телефон за връзка и удобно време, когато да Ви потърсим. Молим да имате предвид, че при некоректно изпратени данни за комуникация с Вас, поради което не можем да установим контакт с Вас, за нас не текат срокове по рекламацията.

В случай на основателна рекламация ние ще заменим дефектиралия модул или цялата машина и ще Ви изпратим нов или отремонтиран.

В случай на неоснователна рекламация ние ще Ви уведомим за това, както и за причините, поради които считаме, че рекламацията Ви е неоснователна и  ще Ви върнем изпратената до нас Ваша машина за Ваша сметка.