Общи условия

Общи Условия

За ползването на сайт

www.vibrofit-bg.com

  Чл. 1. /1/ Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1330, област София-град, Столична община, ж.к. Красна поляна-3, бл. 37В, ЕИК 121712176, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК /ТЪРГОВЕЦ /ТЪРГОВЕЦА / ПРОДАВАЧ/ или ПРОДАВАЧА, и клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ / ПОТРЕБИТЕЛИ/ или КУПУВАЧИ, на електронния магазин на ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ ООД, базиран на уеб страница: www.vibrofit-bg.com , наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

/2/  Тези Общи условия се отнасят до всички продажби, сключвани по ИНТЕРНЕТ от името на фирма „ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и  са валидни само за продажби, извършени чрез интернет.

Чл.2. Данни за ТЪРГОВЕЦА и информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите на Р. България:

 1. Наименование на търговеца: „ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД.
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1330, област София-град, Столична община, ж.к. Красна поляна-3, бл. 37В, вх. А, ап. 12.
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1330, област София-град, Столична община, ж.к. Красна поляна-3, бл. 37В, вх. А, ап. 12
 4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1330, област София-град, Столична община, ж.к. Красна поляна-3, бл. 37В, вх. А, ап. 12, Email: office@vibrofit-bg.com , тел: 0878 364478.
  5. Вписване в публични регистри – ЕИК: 121712176;
 5. Оператор на лични данни.
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

            (2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: България, гр.София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел./факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, интернет страница: www.kzp.bg

            (3) Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. „Витоша“ №18, телефон: (02) 935 61 13, интернет страница: www.cpc.bg

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на интернет адрес: www.vibrofit-bg.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в интернет;
 2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 4. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ТЪРГОВЕЦА, достъпен на страницата му в интернет на адрес www.vibrofit-bg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Потребителите заплащат на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ТЪРГОВЕЦА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в интернет.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ доставя заявените от Купувачите стоки в сроковете и при условията, определени от ТЪРГОВЕЦА на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката на територията на Р. България е за сметка на ТЪРГОВЕЦА, а цената за доставка извън територията на Р. България се определя изрично и отделно от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Потребителят и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при попълване на съответните електронни форми, така, както са въведени от  ПОТРЕБИТЕЛЯ. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Чл.7. ТЪРГОВЕЦЪТ публикува на интернет страницата си описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, както и други разходи, ако има такива, невключени в цената на стоките, информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора, за правата и задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на потребителите и Закона защита на личните данни и за условията и начина за упражняването им. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Възможно е да бъде допусната случайна техническа грешка при публикуване на информацията и цените. Тогава ТЪРГОВЕЦЪТ може да откаже доставка и се задължава да върне заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, ако има такава.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първа покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да променя своя Основен електронен адрес.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния електронен адрес.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на ПРОДАВАЧA, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ПРОДАВАЧA стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът между ПРОДАВАЧA и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.vibrofit-bg.com

(3) Страна по договора с ПРОДАВАЧA е Потребителят съгласно данните, предоставени при попълване на формата за поръчка от Потребителя.

(4) Този договор и Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на ПРОДАВАЧA.

(5) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ПРОДАВАЧЪТ изрично уведомява Потребителя по подходящ начин по телефона или чрез други електронни средства. Договорът за покупко-продажба поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция

(6) Заявката се приема на посочената електронна поща,телефон или форма за онлайн поръчка .

(7) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да му бъде издадена фактура, той следва да попълни коректно и точно необходимите за това данни на съответното място, посочено му от интерфейса на електронния магазин. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за некоректно или неправилно попълнени данни.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) ПРОДАВАЧЪТ доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с ПРОДАВАЧA по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез клик за бутон „МАГАЗИН“

(2) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(3) Предоставяне на данни за извършване на доставката (точен адрес, телефон, контактно лице/избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката /по банков път, на място на посочените адреси или чрез наложен платеж при доставката от куриера/. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за нейното изпълнение;

(4) Потвърждение на поръчката;

(5) Когато Потребителят е избрал да заплати закупените стоки по банков път, ТЪРГОВЕЦЪТ започва обработка на поръчката му след получаване на пълната цена по банковата си сметка.;

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧA. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 211/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, както и на Закона за защита на личните данни.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ТЪРГОВЕЦА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, ако има такива, се определя от ТЪРГОВЕЦА и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в сайта на ПРОДАВАЧА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ТЪРГОВЕЦА.

(5) Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) ПРОДАВАЧЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) ПРОДАВАЧЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че ПРОДАВАЧЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на ПРОДАВАЧА цената за доставката на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл.14. Доставка.

(1) Наличната стока се доставя на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес /до външната входна врата/ или по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ в офиса на използвания от ТЪРГОВЕЦА куриер, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 5 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) За неналични стоки се прави предварително запитване до ТЪРГОВЕЦА. Срокът за доставка е достатъчен според обстоятелствата.

(3) Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

(4) Фигурирането в сайта на дадена стока не значи задължително, че е налична. При покупка с карта или банков превод е задължително да се направи запитване предварително дали стоката е налична. В противен случай всяко плащане се счита за извършено на риск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и той дължи на ТЪРГОВЕЦА всички разходи за връщане на платената сума, ако ТЪРГОВЕЦЪТ не потвърди доставката на така заплатена стока.

(5) При договори, при които ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

(6) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от ПОТРЕБИТЕЛЯ превозвач не е сред превозвачите, предложени от ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща всички транспортни и свързаните с тях разходи и рискът преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

Чл.15. Предаване на стоката.

(1) Стоката се предава на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на трето, указано от него лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При уговорена доставка с ТЪРГОВЕЦА, той се задължава да предаде стоката до външния вход на обекта на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако има достъп до него.

(2) При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или третото, указано от него, лице подписват придружаващите я документи.

(3) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като в този случай поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.16. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ на траен носител потвърждение за сключения договор в рамките на разумен срок след сключване на договора от разстояние или най-късно в момента на доставка на стоките, или преди да е започнало изпълнението на услугата. Потвърждението от страна на търговеца съдържа цялата информация чл.47, ал.1 от ЗЗП, освен ако ТЪРГОВЕЦЪТ е предоставил тази информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ на траен носител преди сключването на договора от разстояние.

Чл.17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

 1. сключване на договора – при договор за услуги;
 2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата на приемане на последната стока от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата на приемане на последната партида или част от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата на приемане на първата стока от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.

Чл.18. (1) За да упражни правото си на отказ ПОТРЕБИТЕЛЯТ, трябва да уведоми ТЪРГОВЕЦА за името си, адреса, номера на покупката, име на стоката и телефония си номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по електронната поща от имейла, от който е направена поръчката или с писмо по пощата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва приложения стандартен формуляр за отказ от тук, който не е задължителен, но отказът следва да съдържа информацията, упомената във Формуляра.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително посочва кога ще върне стоката и банкова сметка с титуляр ПОТРЕБИТЕЛЯ, на която да му бъде върната заплатената цена на стоката. Стоката може да бъде върната единствено на адрес София, ж.к. Красна поляна-3, бл37В, вх.А, ап.12 или на друг адрес, който се уточнява от ТЪРГОВЕЦА след подадената заявка за връщане.

(3) Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) До момента на обратното предаване на стоката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ТЪРГОВЕЦА, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(5) Заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума за стоката се връща след направен оглед и приемане на стоката от страна на ТЪРГОВЕЦА, за което той съставя съответен протокол и уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ дали стоката съответства на изискванията за обратното й приемане. Плащането се извършва в срок от пет работни дни след съставянето на Протокол за оглед с констатация, че стоката отговаря на изискванията за връщането й.

(6) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ върне стоката на ТЪРГОВЕЦА и тя не отговаря на изискванията за връщане на стока , като, но не само – не е във вида, в който е била изпратена на ПОТРЕБИТЕЛЯ, била е монтирана вече или употребявана, поставената от производителя оригинална опаковка на стоката е махана или е нарушена целостта на поставени от ТЪРГОВЕЦА стикери, липсват пакети или детайли от цялостния вид на стоката, стоката е с механични и/или химически, електрически и други повреди, стоката е била отваряна и от нея липсват части и др., ТЪРГОВЕЦЪТ има право да не приеме стоката обратно, като уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за това, както и за причините за отказа и да задържи стоката в складовата си база безплатно за 5 (пет) дневен срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ да си я вземе обратно. След изтичането на този срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ТЪРГОВЕЦА наем за заеманата от него стока в размер, определен от ТЪРГОВЕЦА и съобщен та ПОТРЕБИТЕЛЯ с уведомлението за отказ за приемане на върнатата стока. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за съхранението на стоката след изтичане на 5-дневния срок, за който е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.19. Стоки/услуги, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ:
(1) При предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ТЪРГОВЕЦА;
(2) При доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ТЪРГОВЕЦА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
(3) При доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания;
(4) При доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
(5) При доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
(6) При доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
(7) При предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Чл.20. Преглед на стоката, рекламации и гаранция:

(1) При получаването на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някои от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е документ, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни липси и/или недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ установи след получаването на стоката някакви счупвания , наранявания или липси на някакви детайли , то той е длъжен да уведоми ТЪРГОВЕЦА най-късно до 5 дни от датата на получаването на стоката по телефон и/или електронна поща, за да получи информация за реда и срока за отстраняването на проблема.
Рекламации на закупени чрез уеб сайта на ТЪРГОВЕЦА стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Адрес за жалби: e-mail: office@vibrofit-bg.com, телефон 088 736 4478
ТЪРГОВЕЦЪТне носи отговорност за нараняването на стоките доставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез куриер по време на транспорта.

При получаване на стоката при констатирани нарушения във външния й вид или видими липси ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се обърне към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредената стока се покриват от куриера. В противен случай при по-късна рекламация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за липси или нарушена цялост на уреда, се счита, че те са по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да не удовлетвори рекламация, предявена от ПОТРЕБИТЕЛЯ в следните случаи:

– Неcпазване на указанията за експлоaтация и съхранение, посочени в съпровождащата документация, повреди в резултат на ползване на уредите при лоша нивелация и/или претоварване над максимално допустимата товароносимост;

– Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;

– Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;

– Опит за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или липса на гаранционна карта;

– Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.

– Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства.

– При неправилен монтаж, извършен от купувача, в несъответствие с приложените схеми гаранцията отпада.

– Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, дръжки, гумени уплътнения, винили, отскачащи повърхности, ремъци, лагери, въжета, макари, ленти, консумативни части, ластици и втулки с ограничен сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания.

– Стоката е увредена от куриер

Чл.21. ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ издава гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, който придружава стоката при доставка. В документа са описани: вида и модела на закупения артикул, мястото на закупуването му, датата на начало на ползването му, срока на гаранция и са изброени и всички условия за валидност на гаранцията както и условията, при които гаранцията е невалидна.

Чл. 22. ЦЕНИ

(1) Цените са посочени в сайта и се разбират „доставено до посочен от Купувача офис на Еконт Експрес в Р. България”.

(2) Транспортът за осъществяване на доставката на поръчани от Купувача стоки в рамките на Р. България е за сметка на Продавача.

(3) В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички транспортни разходи, митнически и др. такси, свързани с износа от България, ако има такива, и вноса в съответната страна, както и да осигури всички местни за вноса документи и да осигури митническото освобождаване на стоките в посочената от него страна за своя сметка.

Чл. 23 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

(1) Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.vibrofit-bg.com .

(2) Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

(3) Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.vibrofit-bg.com

(4) Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

 • Да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер, в частност в интерфейса на уеб страницата на ТЪРГОВЕЦА
 • да не извършва злоумишлени действия, които да пречат на ползването на сайта на ТЪРГОВЕЦА по какъвто и да е начин и/или да копира без съгласието на ТЪРГОВЕЦА информация от там от какъвто и да е характер, снимки видеа и/или други материали;
 • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.vibrofit-bg.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същите не са безплатни, да заплати всички други дължими от него суми, ако има такива, както и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Чл.24. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 • ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 • ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на vibrofit-bg.com .
 • ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.
 • ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез vibrofit-bg.com .
 • ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането на всички дължими от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми, се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока и да я достави в срок.
 • ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 • ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители при спазване на Закона за защита на личните данни и политиките за поверителност, обявени на този сайт от ТЪРГОВЕЦА.
 • ТЪРГОВЕЦЪТ не събира „чувствителна информация“ по смисъла на ЗЗЛД за своите ПОТРЕБИТЕЛИ, а те нямат право да качват такава информация на сайта на ТЪРГОВЕЦА по никакъв повод. В случай на нарушение на това условие от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи никаква отговорност и има право да заличи такава информация веднага щом я забележи и без да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил в състояние или длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите, обстоятелства, които са били извън контрола и волята на ТЪРГОВЕЦА.
 • ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies), само с теяхното съгласие . Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва, и др.

Чл.25. ЛИЧНИ ДАННИ

 • ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и Условията за поверителност, изложени на сайта на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 • ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация или когато ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона, както и във всички случаи, когато ТЪРГОВЕЦЪТ следва да предостави такава информация, за да изпълни договорните си задължения и/или да защити своите законни интереси.

Чл.26. ИЗМЕНЕНИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя вида, модела , цените, условията на доставка, гаранционните условия, характеристиките на изброените на www.vibrofit-bg.com стоки и услуги, както и всяка и всички клаузи на настоящите Общи условия по свое усмотрение и/или на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията и му даде възможност да се запознае с тях.

Чл.27. ТЕРМИНОЛОГИЯ

(1) Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата www.vibrofit-bg.com на своя компютър.

(2) Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

(3) Интернет магазина www.vibrofit-bg.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

(4) Всички права върху всички материали, снимки, видеа и друга информация, качена на сайта на ТЪРГОВЕЦА, принадлежат на ТЪРГОВЕЦА и копирането им и ползването им за цели, различни от тези за лична употреба, са забранени и ще бъдат санкционирани съгласно закона.

Чл.28. СПОРОВЕ И ПОДСЪДНОСТ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването на настоящите Общи условия, тяхната недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София, съобразно българското законодателство.